Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

RESPONSABILIDADE CIVIL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


Convivimos en sociedade. Nesta convivencia pódense cometer erros ou descoidos na forma de actuar, xa sexa no ámbito laboral, durante a conducción de vehículos ou ben ao non prestar a atención necesaria a quen ou ao que está baixo a tua responsabilidade.

Cando estos erros ou descoidos ocasionan un dano falamos de culpa ou neglixencia. O Código Civil indica que a persoa que por acción ou omisión lle cause dano á outra, sempre que exista culpa ou neglixencia está obligada a reparar o dano.

 

A consecuencia deste dano causado, o causante do mesmo deberá responder del e reparalo. No ámbito civil existen tres formas de reparación do dano: dineraria, refacer o que estaba mal feito (como podería ser reparar unha construcción defectuosa, por conta daquel que o construiu mal) ou deixar de facer o que está causando o dano.

Neste eido hai infinidade de supostos xa que todas as profesións se ven en maior ou menor medida afectadas por neglixencia ou culpa, sendo responsables por iso. Como pequena mostra podemos indicar:

 

  • Erros do asesor fiscal ou contable á hora de confeccionar as liquidacións tributarias ou as contas anuais.
  • Erro do médico cando non se axusta ás regras do seu oficio para diagnosticar ou operar causando un dano por iso.
  • Erro do arquitecto cando non realiza ben os cálculos ou o deseño dun edificio ocasionando algún tipo de dano material á edificación, ben sexa estructural ou superficial.
  • Neglixencia do enxeñeiro que por falla de dilixencia na elaboración e execución dun proxecto, o resultado non é o pactado dando lugar a un resultado non desexado e que por tanto perxudica aos destinatarios do proxecto.
  • Neglixencia do transportista que perde ou dana a mercancía que transporta.

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.