Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

DEREITO CIVIL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

PODEMOS AXUDALO, CONTACTE CON NÓS
Chamámolo gratuitamente e estudiamos o seu caso


O Dereito Civil regula as relacións privadas entre persoas e tamén os diferentes tipos de contratos civís que precisamos na nosa vida cotiá. As áreas e materias que comprende é a máis extensa do Ordenamento Xurídico, podemos destacar dentro delas os seguintes servizos:

 

 • Dereito de Familia e matrimonial. Separacións, divorcios, impago de alimentos.
 • Tutelas, adopcións, acollementos e filiacións, Incapacidades, Mediación Familiar, Nulidade Matrimonial, Réximen económico matrimonial,
 • Modificación de Medidas, etc.
 • Dereito da circulación.
 • Dereito de Seguros.
 • Dereitos Reais, Hipotecario e Rexistral.
 • Propiedade Horizontal.
 • Actuacións profesionais relacionadas coas Comunidades de Propietarios.
 • Dereito de Arrendamentos. Arrendamentos urbanos e tústicos.
 • Desafiuzamentos, etc.
 • Dereito de Sucesións: Declaracións de Herdeiros e Testamentarías. Herdanzas, etc.
 • División xudicial de patrimonios.
 • Procesos de Responsabilidade Civil, Contractual e Extracontractual.
 • Reclamación de impagados e débedas. Xestión de débedas e morosos. Embargos, etc.
 • Indemnizacións. Responsabilidade civil contractual e extracontractual.
 • Redacción e revisión de contratos de todo tipo. Dereito de obrigacións e contratos.
 • Compravendas.
 • Fundacións.
 • Asistencia a Notarías, Rexistro da Propiedade, Rexistro Mercantil, Oficina Liquidadora.

 

 

 

 

 

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a AEPD. Este ficheiro ten como finalidade atender ás consultas realizadas. Ao  pulsar sobre o botón "Aceptar", vostede consente o tratamento destes datos coa finalidade mencionada. En relación cos datos solicitados, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola Lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á seguinte dirección: Miguel Angel Insua Vidal, C/ Álvaro Cunqueiro, núm. 3, 15960, Ribeira (A Coruña-España). A solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado.